Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych - monitoring wizyjny


Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest ELBIT MED Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wolska 44/41, 01-187 Warszawa, która zarządza ELBIT MED ul. Strażacka 7, 06-400 Ciechanów.
 2. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem Administratora Danych Osobowych: ul Wolska 44/41, 01-187 Warszawa, Strażacka 7, 06-400 Ciechanów; e-mail: rejestracja@elbitmed.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa.
 1. Przetwarzanie danych osobowych w ww. celu obejmuje udostępnianie danych osobowych na podstawie i w granicach prawa innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców tj.:
 2. organom publicznym, instytucjom i innym podmiotom uprawnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych;
 3. właściwym podmiotom oraz dostawcom niezbędnych usług przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora.
 4. Zapisy monitoringu przechowywany jest w rejestratorze w pomieszczeniu serwerowni przez okres 14 dni od momentu nagrania lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 5. Monitoring ELBID MED Ciechanów obejmuje: parking, teren wokół budynku, korytarz
  w piwnicy oraz parteru budynku, klatki schodowe z holami.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wglądu swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Prawo osoby do wglądu może zostać ograniczone w uzasadnionych przypadkach takich jak ochrona danych osobowych innych osób objętych w obszarze monitoringu lub dochodzenie roszczeń i prowadzenie postępowań przez organy uprawnione przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 9.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania w obiekcie Administratora danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej,
  z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.