Polityka prywatności - KONTRAHENCI

Załącznik nr 12  do Polityki Bezpieczeństwa Ochrony

Danych Osobowych ELBIT MED. Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej RODO informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ELBIT MED Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wolska 44/41, 01-187 Warszawa, która zarządza ELBIT MED ul. Strażacka 7, 06-400 Ciechanów.
 2. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować się bezpośrednio w siedzibie administratora: ul. Wolska44/41, 01-187 Warszawa; ul. Strażacka 7, 06-400; e-mail: rejestracja@elbitmed.pl.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji umowy.
 4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celach związanych z obsługą zawartej umowy.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest :
 6. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
 7. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze związany z prowadzeniem dokumentacji podatkowej, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 8. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wewnętrznych celów administracyjnych (w tym zarządzania usługami),  niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń oraz przed roszczeniami;
 9. Państwa dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
 10. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów władzy publicznej;
 11. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę księgową, kadrową, prawną, archiwizację i niszczenie dokumentów, usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, obsługę w zakresie marketingu, ochronę osób i mienia.
 12. Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.
 13. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Posiadają Państwo prawo wniesienia skarg do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 15. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich; nie podlegają profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.