Polityka prywatności - PACJENT

Drogi Pacjencie

       Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zostały przekazane ELBIT MED Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wolska 44/41, 01-187 Warszawa, pragniemy Państwa poinformować, iż jesteśmy w pełni gotowi, aby chronić Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO.

     Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować, w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu.

 1. Administrator Państwa danych osobowych.

Administratorem danych jest ELBIT MED Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wolska 44/41, 01-187 Warszawa, która utworzyła i zarządza ELBIT MED ul. Strażacka 7, 06-400 Ciechanów (zwane dalej: ELBIT MED. Sp. z o.o.).

 1. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Pozyskanie Państwa danych jest niezbędne w celu dokumentowania udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzeniem dokumentacji medycznej, przeprowadzaniem badań profilaktycznych, rejestracją Pacjenta, zapewnieniem jakości, udzielania świadczeń; wykonywaniem innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego.

 1. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem prawnym, zgodnie z którym mamy obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej i w tym celu niezbędne jest podanie prawidłowych i kompletnych danych. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczenia.

 1. Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem, dane te mogą zostać przekazane osobie przez Ciebie upoważnionej, osobie wykonującej zawód medyczny oraz innej osobie wykonujące czynności pomocnicze lub nadzór nad działalnością podmiotu leczniczego oraz utrzymaniem systemów teleinformatycznych, organom władzy publicznej w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, konsultantom krajowym i wojewódzkim, ZUS, NFZ, oraz organom, przed którymi możesz dochodzić swoich praw lub roszczeń (prokuratura, sądy, Rzecznik odpowiedzialności zawodowej, Rzecznik praw pacjenta), zakładom ubezpieczeń za zgodą pacjenta.

 1. Jakie są Państwa prawa w stosunku do Twoich danych?

Mają Państwo prawo dostępu do danych, o którym mowa w art. 15 RODO, w szczególności:

Mają Państwo prawo zażądać niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej, lecz wyłącznie w zakresie, w jakim nie będzie prowadzić to do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej.

Mają Państwo również prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, o którym mowa w art. 9 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz od prawa dostępu do dokumentacji medycznej.

Prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez ELBIT MED. Sp. z o.o. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

 1. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?

Świadczenia usług medycznych i wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, w których to sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c, art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz poszczególne zapisy ustaw regulujących obszar ochrony zdrowia, a w szczególności:

 1. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

 2. ustawy o działalności leczniczej,

 3. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

W trakcie świadczenia usług medycznych prowadzimy Państwa dokumentację medyczną,
w której odnotowywane są wszystkie informacje dotyczące przebiegu leczenia i Państwa stanu zdrowia.

Dane osobowe przetwarzamy również na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO realizując ciążące na Administratorze obowiązki, oraz ustawy dotyczące:

  1. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;

  2. udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, pozwalające na następujące działania:

  1. potwierdzenie bądź odwołania konsultacji lekarskich; poinformowanie o możliwości odbioru wyników badań.

  2. działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych usług
   w oparciu o Państwa uwagi, optymalizacja procesów obsługi itp.);

  3. w celach archiwalnych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;

  4. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 1. Informacja o przekazywania danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 1. Okres przechowywania danych

 1. Prawo do wniesienia skargi

    Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych                   osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony            Danych Osobowych.